Sukuseuran säännöt

 

 

 

Stenroth sukuseura ry:n säännöt, jotka on hyväksytty ylimääräisessä kokouksessa 12.10.2019 Helsingissä.

 

 

Sukuseura on perustettu 10. kesäkuuta 2000 Helsingin Suomenlinnassa.

 

Voimassa olevat säännöt ovat järjestyksessään kolmannet. Patentti ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 28.10.2004 ja 17.12.2014.

 

 

I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Stenroth sukuseura ry, kotipaikka Jyväskylä ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 

II Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää vänrikki Erik Stenrothin (1688-1766) ja hänen puolisonsa papintytär Kristina Krookin (1708-1788), heistä polveutuvan suvun sekä avio- tai avoliiton kautta tähän sukuun liittyneiden henkilöiden, jäljempänä suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä, kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun keskuudessa sekä edistää sukuseura-, sukututkimus- ja kotiseututyötä.

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura mahdollisuuksiensa mukaan

 

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
 • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa,
 • pitää luetteloa suvun jäsenistä,
 • tekee ja avustaa tekemään sukua koskevaa sukututkimustyötä sekä
 • osallistuu muuhunkin sukua koskevaan toimintaan.

4 § Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä, varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa kiinteistöjä.

 

III Seuran jäsenet ja jäsenmaksut

5 § Sukuseuralla on varsinaisia jäseniä sekä ainais-, kunnia- ja nuorisojäseniä.

 

6 § Hallitus hyväksyy jäsenen sille tehdystä hakemuksesta. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka haluaa seuran jäseneksi. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt hakijan jäseneksi.

 

7 § Varsinaisilta jäseniltä peritään kalenterivuosittain jäsenmaksu. Sen suuruudesta päättää seuran varsinainen kokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta henkilön korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Ainaisjäsenyys edellyttää, että seuran varsinainen jäsen yhdellä kertaa suorittaa ainaisjäsenelle vahvistetun jäsenmaksun.

 

8 § Hallitus voi hyväksyä suvun jäsenen alle 18-vuotiaan lapsen seuran nuorisojäseneksi. Nuorisojäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Kun nuorisojäsen on täyttänyt 18 vuotta, hän voi hakea seuran varsinaiseksi jäseneksi.

 

9 § Sukuseuran varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai on muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

 

10 § Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

11 § Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen seuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

 

12 § Seuran jäsen, jota ei ole vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta, katsotaan eronneeksi seurasta, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä vuodelta.

 

13 § Hallitus pitää seuran jäsenistä jäsenluetteloa, joka sisältää jäsenen täydellisen nimen ja kotipaikan. Jäsenellä on oikeus tutustua näihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta säädetään henkilörekisterilaissa.

 

IV Hallitus

14 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan seuran varsinaisessa kokouksessa toimikaudeksi, joka alkaa kokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen kokouksen päätyttyä.

 

15 § Hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä, jotka pyritään valitsemaan niin, että suvun eri

sukuhaarat ovat siinä tasapuolisesti edustettuina. Hallituksen jäsenen on oltava seuran jäsen.

 

16 § Hallitus valitsee keskuudestaan kullekin toimikaudelle seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi toimikaudelle sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa myös toimikuntia ja työryhmiä erityisten tehtävien hoitamista varten.

 

17 § Hallitus kokoontuu seuran puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan seuran varapuheenjohtajan kutsusta, kun kutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

18 § Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat seuran puheenjohtaja tai seuran varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee hallituksen kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

19 § Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

 

20 § Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä seuran varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

V Tilit

21 § Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Seuran toimikausi on tilikauden tavoin kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan huhtikuun aikana. Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan toukokuun aikana.

 

VI Seuran kokousten koollekutsuminen

22 § Hallitus kutsuu koolle sukuseuran kokoukset. Kokouskutsu on lähetettävä kirjeellä tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai julkaistava seuran verkkosivuilla tai sukulehdessä tai julkaistava seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä tai muussa hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Seuran kokous on kutsuttava koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

VII Seuran kokoukset ja äänioikeus

23 § Sukuseuran varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana kesä-syyskuun aikana.

 

24 § Sukuseuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

25 § Sukuseuran kokouksessa äänioikeus on jokaisella kuluvan tai edellisen kalenterivuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä. Jokaisella  äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Nuorisojäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksessa.

 

26 § Lukuunottamatta 29 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä, päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

VIII Seuran varsinainen kokous

27 § Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 5. Esitetään seuran tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot edellisen varsinaisen kokouksen jälkeen päättyneiltä tilikausilta sekä toimintakertomus päättyvältä toimikaudelta.
 6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkavalle toimikaudelle, päätetään jäsenmaksuista seuraaville kahdelle kalenterivuodelle ja vahvistetaan talousarviot meneillään olevalle ja seuraavalle tilikaudelle.
 8. Valitaan hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Muut kokouksessa esille tulevat asiat.

 

28 § Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen kokouksen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

IX Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

29 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa ja se edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) seuran kokoukseen osallistuvista äänioikeutetuista. Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi kuukautta. Seuran purkamista koskeva päätös edellyttää, että vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) seuran kokouksiin osallistuvista äänioikeutetuista sitä kannattaa. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista, tästä on mainittava kokouskutsussa.

 

30 § Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen toteutumisen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi seuran varat, omaisuus ja arkisto käytetään seuran tarkoituksen toteutumisen edistämiseen.

 

X Muu päätöksenteko

31 § Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

 

XI Jäsenoikeudet

32 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

.